Adatvédelmi tájékoztató az egészségügyi szakemberek regisztrációja kapcsán

Jelen adatvédelmi tájékoztató a személyes adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat rögzíti az Actelion Pharmaceuticals Ltd. (székhely: Gewerbestrasse 16, 4123 Allschwill, Svájc; cégjegyzékszám: CH-280.3.003.028-8) tulajdonában lévő és az általa, valamint az Actelion Pharmaceuticals Hungaria Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1068 Budapest, Benczúr utca 47.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-961304; adószám: 23347768-2-42; továbbiakban együtt: „Adatkezelők” vagy „Actelion”) által üzemeltetett www.actelion.hu honlapon, az egészségügyi szakemberek számára létrehozott felületre (továbbiakban: „Orvos-szakmai Felület”) történő belépéshez szükséges regisztrációval kapcsolatban. Jelen adatvédelmi tájékoztatót kiegészíti az Actelion Pharmaceuticals Hungaria Kft. Általános Adatvédelmi Tájékoztatója.

 

Az Adatkezelő jogosult bármikor, külön értesítés nélkül megváltoztatni a jelen adatvédelmi tájékoztató feltételeit, tekintettel elsősorban a vonatkozó jogszabályok esetleges módosítására. A tájékoztató jelen verziója 2018. május 25. napjától hatályos.

Az Adatkezelő az egészségügyi szakemberek regisztrációja körében részére megadott személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal, így különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotörvény) rendelkezéseivel összhangban kezeli.

Az Adatkezelő gondoskodik a kezelt adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek megakadályozzák a személyes adatok megsemmisülését és jogosulatlan felhasználását.

Az Adatkezelő a GDPR és az Infotörvény rendelkezéseivel összhangban nyilvántartást vezet az Orvos-szakmai Felületre történő belépéshez szükséges regisztráció körében megadott adatokat érintő esetleges adatvédelmi incidensekről, és kérelemre tájékoztatást nyújt ezek körülményeiről.

A 2018. május 25-ét megelőző adatkezelések kapcsán tájékoztatjuk, hogy az Orvos-szakmai Felületre történő belépéshez szükséges regisztrációval kapcsolatos adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-102811/2016

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, A KEZELT ADATOK KÖRE

Az Adatkezelő az Ön adatait az Orvos-szakmai Felületre történő belépéshez szükséges regisztrációja, és ezáltal az Orvos-szakmai Felületen található információkhoz való hozzáférésének biztosítása érdekében kívánja kezelni. Ezen adatkezelési cél érdekében az Adatkezelő az alábbi adatait kívánja kezelni:

 1. a) az Ön szakterülete;
  b) keresztnév;
  c) vezetéknév;
  d) intézmény;
  e) regisztrációs szám;
  f) cím;
  g) irányítószám;
  h) város;
  i) ország;
  j) e-mail cím;
  k) az Ön által választott jelszó.

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA ÉS IDŐTARTAMA

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának és az Infotörvény 5. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően az Ön adatkezeléshez adott hozzájárulása, amelyet az Orvos-szakmai Felület regisztrációs oldalán adhat meg. A hozzájárulás megadása önkéntes, és bármikor visszavonható.

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő az Ön személyes adatait az adatkezelés céljához feltétlenül szükséges időtartam lejártáig kezeli, kivéve, ha Ön a személyes adatainak törlését az Adatkezelőnél ezt megelőzően kérelmezi.

ADATKEZELÉSRE, ADATFELDOLGOZÁSRA JOGOSULT SZEMÉLYEK

Tájékoztatjuk, hogy a jelen tájékozatóban megjelölt adatait az Actelion Pharmaceuticals Hungaria Korlátolt Felelősségű Társaság cégcsoportján belül továbbítja az Actelion Pharmaceuticals Ltd-hez (székhely: 4123 Allschwil, Gewerbestrasse 16, Svájc) mint adatkezelőhöz. A Bizottság 2000/518/EK számú 2000. július 26-i határozata alapján Svájcban a személyes adatok megfelelő szintű védelme biztosított, így az Infotörvény 8. §-a alapján a személyes adatok Svájcba továbbíthatók. Az Adatkezelők adatfeldolgozót nem vesznek igénybe.

ELÉRHETŐSÉGEINK

Ha kérdése van ezzel az adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatban, forduljon hozzánk az alábbi elérhetőségeken: localinfo.hubu@its.jnj.com, vagy írjon a következő címre:

Actelion Pharmaceuticals Hungaria Kft.

1068 Budapest, Benczúr utca 47.

Adott esetben az Actelion Pharmaceuticals Hungaria Kft. adatvédelmi tisztviselőjét is megkeresheti:

Email cím: emeaprivacy@its.jnj.com

A velünk való kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatainak kezelése az Általános Adatvédelmi Tájékoztató szerint történik.

PANASZTÉTEL VALAMELY SZABÁLYOZÓ HATÓSÁGNÁL

Lehetősége van panaszt tenni az Ön országában vagy régiójában illetékes valamely felügyeleti hatóságnál.

Jogosult arra, hogy amennyiben az adatkezelés során a jogai megsértését észleli, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

 • közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhat postai levélben vagy e-mailen keresztül a fent rögzített elérhetőségeken.
 • az illetékes felügyeleti hatóságnál vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: NAIH) panaszt nyújthat be. A NAIH elérhetőségei: székhely: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: + 36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • bírósághoz fordulhat személyes adatai jogellenes kezelése, valamint az adatbiztonság követelményeinek megsértése esetén. A jogszabályban rögzítettek szerint jogosult lehet kártérítésre, valamint sérelem díjra. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: birosagok.hu

AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

Az Ön által önkéntesen megadott, vagy az Adatkezelő által jogszerűen gyűjtött személyes adatait

 • az Adatkezelő az Önnel fennálló kapcsolat időtartamáig, csak a meghatározott adatkezelési cél érdekében, a mindenkor hatályos jogszabályok betartásával kezeli és ahhoz kizárólag a fent említett társaságok azon munkatársai férhetnek hozzá, akik számára a személyes adatok egészének/egy részének ismerete az adatkezelési céllal összefüggésben elengedhetetlen;
 • az alkalmazandó magyar és EU-s adatvédelmi szabályok szerint jogosult arra, hogy
 • az adatkezelés során kérelmezze: (i) a személyes adataihoz való hozzáférést; (ii) azok helyesbítését; (iii) törlését; (iv) kezelésének korlátozását; és (v) tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.
 • megerősítést/visszajelzést kap arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van jogosult a személyes adataihoz hozzáférést kérhet. Ennek körében a következő információkhoz kaphat hozzáférést: az adatkezelés céljai, a kezelt személyes adatok kategóriái, és azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adataimat közölték vagy közölni fogják. (GDPR 15. cikk)
 • az adatkezelő a személyes adatainak a másolatát az Ön rendelkezésére bocsássa.
 • kérelmezze a pontatlan személyes adataim helyesbítését, vagy a hiányos személyes adatai kiegészítését. (GDPR 16. cikk)
 • kérelmezze a személyes adatai törlését, és az adatkezelő köteles arra, hogy az ilyen adatokat törölje. (GDPR 17.cikk)
 • kérésére a személyes adatai kezelését korlátozzák. Ebben az esetben ezen adatok vonatkozásában csak bizonyos célokra lehet korlátozni az adatkezelést. (GDPR 18. cikk)
 • tiltakozhat a személyes adataim kezelése ellen, ebben az esetben az adatkezelő ezen személyes adatait nem kezelheti tovább. (GDPR 21. cikk)

Tekintettel az adatok természetének jellegére előfordulhat, hogy az Adatkezelő nem tudja teljes körűen vagy részlegesen biztosítani a fent említett jogokkal kapcsolatos kérésemet. A fent említett jogok nem abszolút jogok, és a fent említett jogok gyakorlása során az alkalmazandó adatvédelmi szabályokkal összhangban kell eljárni.

AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓK FRISSÍTÉSEI

Előfordulhat, hogy ezt az adatvédelmi tájékoztatót és az Általános Adatvédelmi Tájékoztatót megváltoztatjuk. Ennek az adatvédelmi tájékoztatónak és az Általános Adatvédelmi Tájékoztatónak a módosításai akkor lépnek hatályba, amikor feltesszük a Szolgáltatás felületére (www.actelion.hu) ennek az adatvédelmi tájékoztatónak és az Általános Adatvédelmi Tájékoztatónak a módosított változatát. Amennyiben Ön a Szolgáltatást ezen módosítások után használja, akkor elfogadja a módosított jelen adatvédelmi tájékoztatót és a módosított Általános Adatvédelmi Tájékoztatót is. Javasoljuk, hogy a Szolgáltatás felkeresésekor rendszeresen tekintse át jelen adatvédelmi tájékoztatónkat és az Általános Adatvédelmi Tájékoztatónkat. Jelen adatvédelmi tájékoztató utolsó frissítésének dátuma: 2018. május 16.

 

 
Kijelentem, hogy a betegek által kitöltött mellékhatás-bejelentő laphoz kapcsolódó adatvédelmi tájékoztatót és az Általános Adatvédelmi Tájékoztatót elolvastam és azok tartalmát megértettem:
Hozzájárulok ahhoz, hogy az Actelion Pharmaceuticals Ltd. és az Actelion Pharmaceuticals Hungaria Kft. személyes adataimat az orvosok és gyógyszerészek által kitöltött mellékhatás-bejelentő laphoz kapcsolódó adatvédelmi tájékoztatóban és az Általános Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt elveknek megfelelően kezelje: