Az Actelion Pharmaceuticals Hungaria Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1068 Budapest, Benczúr utca 47.; a továbbiakban: Actelion) elkötelezett a tisztességes üzleti magatartás valamint a jogszabályok maradéktalan betartása mellett és ezt várja el munkavállalóitól, beszállítóitól és egyéb szerződéses partnereitől is.

Ennek megfelelően az Actelion – az esetleges visszaélések hatékony felderítésének és az ebben közreműködő bejelentők védelmének érdekében – visszaélés-bejelentési rendszert működtet.

A rendszer biztosítja az Actelion működését veszélyeztető tevékenységekkel, szabálytalanságokkal kapcsolatos események bejelentésének lehetőségét. Bejelentést a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvénnyel összhangban az Actelion munkavállalói, valamint az Actelionnal szerződéses viszonyban álló, vagy olyan személyek tehetnek, akiknek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához méltányolható jogos érdekük fűződik.

A bejelentés megtételekor a bejelentő nevét és lakcímét, jogi személy bejelentő esetén annak székhelyét és a bejelentést benyújtó törvényes képviselőjének nevét köteles megadni, továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak. A bejelentő személyazonosságát a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezeljük. Lehetőség van anonim bejelentésekre is, ezek tekintetében azonban az Actelion jogosult a vizsgálatot mellőzni.

Jogosult továbbá mellőzni a vizsgálatot az Actelion a korábbival azonos tartalmú, ugyanazon bejelentő által ismételten megtett bejelentés valamint a tudomásszerzőstől számított hat (6) hónapon túl megtett bejelentés esetén. Emellett mellőzhető a vizsgálat, ha a szóban forgó közérdek vagy nyomós magánérdek sérelme a bejelentéssel érintett személy jogainak korlátozásával nem áll arányban.

Az Actelion különleges adatot nem kezel a bejelentési rendszerben és haladéktalanul törlésre kerül belőle valamennyi olyan adat, mely a bejelentésben nem érintett harmadik személyre vonatkozik, illetve a bejelentés kivizsgálásához nem szükséges.

A bejelentések kivizsgálását csak arra jogosult munkatársak végezhetik, az Actelion vonatkozó belső szabályzatával összhangban. 

A bejelentés kivizsgálására annak beérkezésétől számított harminc (30) nap áll rendelkezésre, amely csak különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett hosszabbítható meg. A vizsgálat időtartama a három (3) hónapot így sem haladhatja meg. Az azonosítható bejelentőt az Actelion tájékoztatja a kivizsgálás eredményéről, valamint a megtett intézkedésekről.

Ha a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó adatokat a vizsgálat befejezését követő hatvan (60) napon belül töröljük.

A munkáltatói visszaélés-bejelentési rendszerrel kapcsolatos adatkezelést az Actelion bejelentette a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-117895/2017.